Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van www.truckokkazie.be

Gevestigd en kantoorhoudende te Breda, Nederland

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Truckokkazie: De gebruiker van deze algemene voorwaarden TruckOkkazie.be gevestigd en kantoorhoudend te Breda, Nederland.
 • Diensten: De dienstverlening van Truckokkazie, daarin bestaande dat Truckokkazie op haar website de mogelijkheid biedt om tegen betaling advertenties te plaatsen van te koop aan te bieden tweedehands trucks, trailers, en/of bedrijfswagens;
 • Gebruiker: een ieder die van de via de website www.truckokkazie.be beschikbaar gestelde diensten gebruik maakt, zowel de afnemer die via advertenties zaken te koop aanbiedt, als de bezoeker die als geïnteresseerde de website bezoekt, op een advertentie reageert en/of middels een op de website geplaatste advertentie van een afnemer een door deze op de website aangeboden zaak koopt;
 • Afnemer: een ieder die middels een advertentie op de website www. truckokkazie.be een tweedehands vrachtwagen, trailer, bedrijfswagen of soortgelijk te koop aanbiedt.
 • Bezoeker: een ieder die de website www.truckokkazie.be bezoekt, op een op die website geplaatste advertentie reageert en/of middels een op de website geplaatste advertentie van een afnemer een door deze op de website aangeboden zaak koopt.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die tussen een afnemer en Truckokkazie tot stand komt door registratie door de afnemer op de website www.truckokkazie.be en aanvaarding daarvan door Truckokkazie.
 • Website: de website www.truckokkazie.be.

Artikel 2 Algemeen

Lid 1

Truckokkazie onderhoudt een internetplatform waarop door een afnemer tegen betaling advertenties kunnen worden geplaatst en beheerd met betrekking tot aangeboden tweedehands vrachtwagens, trailers, bedrijfswagens en dergelijke. De inhoud van de diensten van Truckokkazie is uitdrukkelijk beperkt tot de mogelijkheid dergelijke advertenties op te nemen en deze via het internet voor derden toegankelijk te maken.

Lid 2

Het gebruik van de diensten door de afnemer is slechts toegestaan voor zover deze algemene voorwaarden daarin voorzien.

Artikel 2 Toepassingsgebied

Lid 1

Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de via de website www.truckokkazie.be door Truckokkazie beschikbaar gestelde diensten.

Lid 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Truckokkazie enerzijds en gebruikers van de website www.truckokkazie.be anderzijds, waarbij als gebruiker zowel worden aangemerkt afnemers die via de website zaken te koop aanbieden, als bezoekers die de website bezoeken en/of die via de website van een afnemer zaken kopen.

Lid 3

Truckokkazie is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te wijzigen.

Lid 4

Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien dat in voorkomend geval met de betreffende gebruiker schriftelijk is overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventueel door een gebruiker gehanteerde voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 5

Door gebruik te maken van de via de website www.truckokkazie.be beschikbaar gestelde diensten aanvaardt de gebruiker, waaronder begrepen zowel de afnemer als de bezoeker, de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Inhoud en totstandkoming van de overeenkomst

Lid 1

Een overeenkomst met een afnemer komt tot stand door registratie door de afnemer op de website, welke registratie als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst heeft te gelden, en aanvaarding van dat aanbod door Truckokkazie. Alleen rechtspersonen en handelingsbekwame natuurlijke personen komen voor registratie in aanmerking. Degene die een rechtspersoon registreert dient daartoe bevoegd te zijn.

Lid 2

De afnemer dient bij registratie de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Truckokkazie is te allen tijde gerechtigd in het kader van de registratie en de overeenkomst de overlegging van een uittreksel uit het Handelsregister en/of bedrijvenregisters te verlangen en voorts alle overige documenten en inlichtingen die Truckokkazie in dat kader dienstig acht.

Op basis van de bij de registratie verstrekte gegevens beslist Truckokkazie naar eigen inzicht of zij het aanbod van de afnemer al dan niet aanvaardt. Indien Truckokkazie het aanbod aanvaardt, bevestigt Truckokkazie de totstandkoming van de overeenkomst per email aan de afnemer. Indien Truckokkazie het aanbod niet binnen een redelijke termijn aanvaardt, is de afnemer niet langer aan zijn aanbod gehouden.

Lid 3

De registratie bij Truckokkazie is niet overdraagbaar.

Lid 4

Bij of na de aanvaarding van de registratie door de afnemer ontvangt de afnemer per email een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag door afnemer niet aan derden worden verstrekt of anderszins openbaar gemaakt worden.

Indien het wachtwoord wordt gestolen of afnemer constateert dat dit door derden onrechtmatig wordt gebruikt, dient afnemer Truckokkazie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Lid 5

De diensten van Truckokkazie zijn voor minderjarige gebruikers slechts toegankelijk, indien zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een betreffende minderjarige van die leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Artikel 4 Rechten van gebruik

Lid 1

Door verzending van de advertentiegegevens verleent de afnemer aan Truckokkazie de volgende niet naar tijd en plaats beperkte en niet-exclusieve, overdraagbare rechten op die gegevens, waaronder het recht om daarop (sub)licenties te verlenen:

 • het recht tot archivering en opslag van de gegevens, deze gegevens in databanken op te nemen en op opslagmedia en gegevensdragers op te slaan en aan andere gegevensbestanden of onderdelen daarvan te koppelen;
 • het recht van verveelvoudiging en verspreiding door de gegevens op te slaan, te verveelvoudigen en via elektronische of andere wijze, waaronder het internet, kranten en tijdschriften geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen dan wel te verspreiden;
 • het recht om de gegevens te verwerken, deze te wijzigen, in te korten, aan te vullen en aan andere gegevens te koppelen;

Truckokkazie heeft het recht deze handelingen aan derden uit te besteden.

Lid 2

De (persoons-)gegevens die een afnemer door middel van de website verkrijgt over een bezoeker, mogen door afnemer uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is de afnemer niet toegestaan de gegevens aan te wenden voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

Lid 1

Alle intellectuele eigendomsrechten van Truckokkazie, waaronder de website, daarop voorkomende teksten en afbeeldingen, de vormgeving, databestanden, de geluidsmaterialen en de merken, berusten uitdrukkelijk bij Truckokkazie.

Uit hoofde van de overeenkomst verkrijgt de afnemer voor de duur van de overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, recht de beschikbaar gestelde gegevens te gebruiken, dit uitdrukkelijk exclusief het recht om sublicenties te verlenen. Ieder ander gebruik geldt als misbruik, waartegen Truckokkazie gerechtigd is op te treden.

Lid 2

Intellectuele eigendomsrechten op teksten die onweerlegbaar zijn vervaardigd door of namens de afnemer berusten bij de afnemer respectievelijk diens leverancier daarvan.

De afnemer vrijwaart Truckokkazie tegen iedere aanspraak van derden op grond van vermeende inbreuk door de afnemer op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst en beëindiging daarvan

Lid 1

Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij de overeenkomst door de afnemer of Truckokkazie twee maanden voor het verstrijken van de periode van één jaar of een periode van verlenging, schriftelijk wordt opgezegd.

Lid 2

Ieder van partijen is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, indien de ander in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, dan wel anderszins het beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 7 Prijzen en betaling

Lid 1

Bij de registratie op de website kan de afnemer kiezen voor een overeenkomst waarbij betaald wordt per te plaatsen advertentie of voor het afsluiten van een abonnement, waarbij de afnemer tegen betaling van een vast bedrag per jaar per jaar maximaal …… advertenties op de website kan plaatsen.

Lid 2

Tenzij de afnemer een abonnement bij Truckokkazie heeft afgesloten, brengt Truckokkazie voor iedere door de afnemer geplaatste advertentie het daarvoor geldende tarief in rekening, zodra de advertentie op de website is geplaatst.

Lid 3

Indien de afnemer een abonnement heeft afgesloten, heeft de afnemer het recht tegen een vooraf bepaald jaarlijks bedrag ….. advertenties te plaatsen.

Het in dat geval door de afnemer verschuldigde abonnementsgeld wordt steeds jaarlijks vooraf aan de afnemer in rekening gebracht. Het abonnementsgeld blijft verschuldigd, ook indien de afnemer in het betreffende abonnement niet het volledig aantal toegestane advertenties heeft geplaatst.

Lid 4

Tenzij in voorkomend geval schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen aan Truckokkazie netto binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze zoals overeengekomen. De afnemer is nimmer gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op Truckokkazie.

Lid 5

Truckokkazie is gerechtigd door de afnemer op de website geplaatste advertenties te verwijderen dan wel de plaatsing op te schorten, indien de afnemer in gebreke is in de nakoming van diens betalingsverplichting.

Lid 6

Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de afnemer van rechtswege in verzuim en aan Truckokkazie zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur/facturen een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW.

Indien de afnemer op deze wijze in verzuim is, zijn vanaf dat moment alle bij Truckokkazie op de afnemer openstaande vorderingen onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

Artikel 8 Advertenties

Lid 1

Een door een afnemer te plaatsten advertentie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • in iedere advertentie mag slechts één concreet product worden aangeboden;
 • een advertentie dient te voldoen aan de voorschriften van Truckokkazie, zoals Truckokkazie deze van tijd tot tijd op de website voorschrijft;
 • de inhoud van de advertentie dient volledig op waarheid te berusten en niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist te zijn en geplaatste afbeeldingen dienen onbewerkt, origineel en vrij plaatsbaar te zijn;
 • de inhoud van een advertentie mag niet strijdig zijn met de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving en, indien de afnemer elders is gevestigd, eveneens niet strijdig te zijn met de wet- en regelgeving in het land van vestiging van de afnemer.
 • Een advertentie mag niet onrechtmatig jegens derden zijn. De afnemer vrijwaart Truckokkazie uitdrukkelijk van iedere aanspraak van derden in dat verband.

Lid 2

De opname van gegevens van de afnemer in de databank van de website staat ter beoordeling van Truckokkazie. Truckokkazie zal de plaatsing van die gegevens onder meer mogen weigeren, indien deze niet aan de opmaakeisen van Truckokkazie voor advertenties voldoen of naar het oordeel van Truckokkazie onrechtmatig of in strijd met de wet of goede zeden zijn.

Lid 3

Indien door derden bezwaar wordt gemaakt tegen door een afnemer geplaatste gegevens, is Truckokkazie gerechtigd om, ter voorkoming van nadelige gevolgen daarvan voor zichzelf, deze gegevens uit de databank van Truckokkazie te verwijderen.

Lid 4

Truckokkazie is onder meer gerechtigd een afnemer de toegang tot de website te weigeren en een advertentie te verwijderen, indien:

 • de afnemer de voorschriften van Truckokkazie voor opmaak en inhoud van een advertentie herhaaldelijk heeft geschonden of gegevens heeft geplaatst die naar het oordeel van Truckokkazie onrechtmatig zijn of in strijd met de wet en/of goede zeden;
 • de afnemer in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen;
 • het gegronde vermoeden bestaat dat een derde gebruik maakt van de toegangsgegevens van de afnemer;
 • zich een ander geval van misbruik van de website of van de gebruiksrechten voordoet.

Artikel 9 Verantwoordelijkheid voor gegevens

Lid 1

De verantwoordelijkheid voor de juistheid, waarheid en rechtmatigheid van de door de afnemer geplaatste gegevens berust uitsluitend bij de afnemer. De afnemer vrijwaart Truckokkazie uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden in dat verband.

Truckokkazie verleent slechts technische diensten en treedt uitdrukkelijk niet op als bemiddelaar of vertegenwoordiger, noch op andere wijze in opdracht van afnemers. Truckokkazie is niet verplicht de gegevens van de afnemer op de website te controleren of feiten op te sporen die een onrechtmatige handelwijze doen vermoeden.

Lid 2

Truckokkazie is gerechtigd de inhoud van recensies van derden te vermelden op haar website. Truckokkazie is echter op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van deze door derden geplaatste recensies.

Artikel 10 Garanties

Lid 1

Truckokkazie garandeert niet dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan steeds kan worden verkregen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn, voor de instandhouding of verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening of, voor periodiek onderhoud dat de website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld.

In de hiervoor bedoelde situaties heeft een afnemer of bezoeker geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Truckokkazie. In dat geval is Truckokkazie nimmer aansprakelijk voor de schade wegens gemiste omzet of verlies van inkomsten.

Lid 2

Truckokkazie staat uitdrukkelijk niet in voor de kwaliteit, juistheid, veiligheid of rechtmatigheid van de op de website geplaatste advertenties en de daarbij aangeboden producten. Evenmin staat Truckokkazie in voor de juistheid van advertenties en aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden of de bevoegdheid van bezoeker om zaken te kopen. Truckokkazie verleent geen enkele garantie op dat gebied. Truckokkazie garandeert evenmin dat de door een afnemer op de website aangeboden zaken voldoen aan de verwachtingen van een bezoeker. Afnemers en bezoekers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website plaatsen of daarop reageren, dan wel middels een advertentie op de website een zaak van een afnemer kopen.

Lid 3

Truckokkazie is voorts niet aansprakelijk voor de weergave en kwaliteit van in de advertenties opgenomen afbeeldingen, meer in het bijzonder niet voor kleurafwijkingen.

Artikel 11 Vrijwaring

Lid 1

Iedere gebruiker, zowel de gebruiker die afnemer is als de gebruiker die bezoeker is, vrijwaart Truckokkazie voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

 • het aangaan van een overeenkomst op basis van een op de website geplaatste advertentie;
 • het gebruik van een via de website gekochte zaak;
 • het (beweerdelijk) inbreuk maken en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van een) advertentie en/of middels een advertentie op de website geleverde zaak.

Lid 2

De afnemer vrijwaart Truckokkazie volledig tegen alle mogelijke aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of in verband staan met de door de afnemer op de website geplaatste informatie. Daaronder is tevens begrepen iedere aanspraak die is gebaseerd op de stelling dat de geplaatste informatie inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Lid 1

Voor zover wettelijk toegestaan is iedere aansprakelijkheid van Truckokkazie voor schade die een gebruiker, waaronder begrepen zowel een afnemer als een bezoeker, lijdt, uitgesloten.

Lid 2

Indien Truckokkazie om enigerlei reden toch aansprakelijk mocht zijn, is iedere aansprakelijkheid van Truckokkazie voor bedrijfsschade of andere indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3

Indien Truckokkazie om enigerlei reden toch aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid van Truckokkazie beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende advertentie, dan wel, indien sprake is van een abonnement, tot maximaal het bedrag van het abonnementsgeld exclusief omzetbelasting over de periode van één jaar.

In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Truckokkazie beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,–.

Lid 4

Truckokkazie is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist of oneigenlijk gebruik door een afnemer of bezoeker van de diensten van Truckokkazie.

Artikel 13 Websites en diensten van derden

Lid 1

De website kan verwijzingen naar de websites van derden bevatten. Truckokkazie heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Dit geldt ook voor het gebruik van diensten van externe dienstverleners, waaronder betaaldiensten van derden.

Artikel 14 Wijzigingen

Lid 1

Truckokkazie is te allen tijde gerechtigd de diensten of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de website en zoekopties naar eigen inzicht te wijzigen, te staken of door andere diensten te vervangen voor zover dit redelijkerwijs van de afnemer kan worden gevergd.

Truckokkazie is voorts gerechtigd de prijzen voor advertenties, respectievelijk het abonnementstarief van tijd tot tijd te wijzigen De afnemer heeft geen aanspraak op handhaving van bepaalde diensten of onderdelen daarvan. Dit geldt met name voor diensten die niet uitdrukkelijk zijn genoemd of na sluiting van de overeenkomst door Truckokkazie zonder aanvullende vergoeding zijn aangeboden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Lid 1

Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen van Truckokkazie met enige afnemer of enige gebruiker, waaronder begrepen een afnemer of bezoeker, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een afnemer of bezoeker in het buitenland is gevestigd of woonachtig is.

Lid 2

Alle geschillen die tussen Truckokkazie en een afnemer of bezoeker mochten ontstaan zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de ter zake het geschil bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, Nederland.